Psykologiforbundets politikk 2019-2020

I henhold til Psykologiforbundet vedtekter §3.1-3.3 skal forbundet være en samlende organisasjon for alle med en høyere utdanning innen psykologi i Norge, arbeide for å formidle oppdatert psykologisk forskning til den norske befolkningen, og være med på kvalitetssikringen av psykologiutdanningen i Norge. Videre skal forbundet jobbe for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet.

Dermed mener Psykologiforbundet:

  • At mangfoldet av norsk psykologi samles under én fane, hvor klinisk- og normalpsykologi har likeverdig representanse.
  • At ikke-kliniske utdanninger prioriteres høyere i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell for psykologiutdanningene.
  • At helsepersonelloven endres, slik at “klinisk psykolog” er det som beskyttes og at andre titler innen psykologien blir tilgjengeliggjort for masterutdannede fra Norge og utlandet (les brev sendt til Helse- og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vedr. psykologtittelen, med påfølgende svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet)
  • At Norge anerkjenner utenlandske psykologiutdanninger ved å ha transparente systemer for forhåndsgodkjenning og ettergodkjenning av internasjonale grader
  • At kravet om cand. psychol. for alle kommunepsykologer fjernes, slik at kommunene er bedre i stand til å finne egnede kandidater til sine nyopprettede stillinger med fokus på system og forebygging. Masterutdannede og profesjonsutdannede bør samarbeide i kommunene, og evaluering av kliniske tiltak bør jobbes med mer systematisk i de kommunale helsetjenestene. I dette arbeidet sitter masterstudenter på nøkkelkompetanse.
  • At forskningsmidler øremerkes til arbeidet med bedre systemforståelse, og forskningsinstitusjonene oppfordrer sine forskere til å se på sammenhengene mellom menneskets normalpsykologi og vår evne til å leve i en bærekraftig samhandling med systemene som omgir oss og naturen
  • At undervisningsoppleggene på de norske institusjonene setter naturen og klimapsykologien inn på psykologiens pensum. Dette bør være tverrfaglige initiativ. (Et godt eksempel kan være bedømming- og beslutningspsykologi og tverrfaglig samarbeid med samfunnsøkonomi/mikroøkonomi)