Disputas: Kan psykologi være en objektiv vitenskap?

Idéhistorikeren Line Joranger vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos 29. oktober 2015. I avhandlingen tar idéhistorikeren for seg det faktum at psykologien, etter snart 150 år med forsøk på å utvikle en sikker viten om psykologiske fenomener, ennå ikke har klart å bli enige om objektive kriterier for hvordan disse nåtidige fenomenene skal forklares. Derfor stiller hun det retoriske spørsmålet: «Kan en objektiv vitenskap om subjektivitet noen gang bli en realitet?».

Les mer.