Politikk

Vår politiske plattform

I henhold til Psykologiforbundet vedtekter §3.1-3.3 skal forbundet være en samlende organisasjon for alle med en høyere utdanning innen psykologi i Norge, arbeide for å formidle oppdatert psykologisk forskning til den norske befolkningen, og være med på kvalitetssikringen av psykologiutdanningen i Norge. Videre skal forbundet jobbe for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet.

Psykologiforbundet arbeider for at:

  • Mangfoldet av norsk psykologi samles under én fane, hvor klinisk- og normalpsykologi har likeverdig representanse.
  • Normalpsykologiske utdanninger prioriteres høyere i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell for psykologiutdanningene.
  • Helsepersonelloven endres, slik at “klinisk psykolog” er det som beskyttes og at andre titler innen psykologien blir tilgjengeliggjort for masterutdannede fra Norge og utlandet. Psykologiforbundet sendte en anbefaling om dette til Helse- og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, med følgende svar fra fra Helse- og Omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
  • Norge anerkjenner utenlandske psykologiutdanninger ved å ha transparente systemer for forhåndsgodkjenning og ettergodkjenning av internasjonale grader
  • Kravet om cand. psychol. for alle kommunepsykologer fjernes, slik at kommunene er bedre i stand til å finne egnede kandidater til sine nyopprettede stillinger med fokus på system og forebygging. Masterutdannede og profesjonsutdannede bør samarbeide i kommunene, og evaluering av kliniske tiltak bør jobbes med mer systematisk i de kommunale helsetjenestene. I dette arbeidet sitter masterstudenter på nøkkelkompetanse.
  • Forskningsmidler øremerkes til arbeidet med bedre systemforståelse, og forskningsinstitusjonene oppfordrer sine forskere til å se på sammenhengene mellom menneskets normalpsykologi og vår evne til å leve i en bærekraftig samhandling med systemene som omgir oss og naturen
  • Undervisningsoppleggene på de norske institusjonene setter naturen og klimapsykologien inn på psykologiens pensum. Dette bør være tverrfaglige initiativ. Et godt eksempel kan være bedømming- og beslutningspsykologi og tverrfaglig samarbeid med samfunnsøkonomi/mikroøkonomi.

For å nå våre mål arbeider vi opp mot flere institusjoner. Under kan du lese Psykologiforbundets høringssvar fra ulike høringssrunder.