Høring: Autorisasjon og lisens til helsepersonell

Nylig ble det lagt ut til høring et forslag til endringer i regelverk for autorisasjon og lisens til helsepersonell. Den aktuelle endringen vil kunne medføre at personer som er utdannet i et annet land må fullføre utdanning i det aktuelle landet før autorisasjon kan gis. Dette vil innebære at man må utdannes til å kunne utøve alle sider av yrket som det søkes autorisasjon for. Dette vil også innebære at eventuell praksis og tilleggsutdanninger må gjennomføres i utdanningslandene. Forslaget lyder slik:

«Dersom en person er utdannet i et annet land må søkeren ha fullført utdanning før det kan gis autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 a eller lisens etter helsepersonelloven § 49. Med fullført utdanning menes at søkeren er formelt kvalifisert og har adgang etter utdanningsstatens regler til å utøve alle sider av yrket som det søkes godkjenning om.”

Samtidig som dette lovforslaget er blitt lagt ut på høring foreligger det en sak i rettsvesenet hvor en tannlegestudent fra Danmark ble nektet autorisasjon i Norge på grunnlag av at videreutdanning ikke var gjennomført i Danmark. Den aktuelle videreutdanningen er nødvendig for at man skal kunne starte selvstendig klinikk i Danmark – et krav som ikke eksisterer i Norge.  Staten mente likevel at videreutdanningen var nødvendig for å oppnå autorisasjon i Norge. Staten tapte saken i Agder Lagmannsrett den 2. juli 2019. Denne saken er nå forelagt EFTA-domstolen.

Psykologiforbundet støtter departementets forslag til endringer i regelverk for autorisasjon og lisens til helsepersonell om at utdanning bør fullføres i utdanningslandet. Likevel er vi uenige i at det skal settes krav til at tilleggsutdanninger også må gjennomføres i utdanningslandet dersom det ikke er et tilsvarende krav om den samme utdanningen i Norge. Et slik krav vil medføre mer usikkerhet for utenlandsstudenter ettersom godkjenningsmyndighetene ikke forhåndsgodkjenner utenlandske utdanninger.

Psykologiforbundet mener derfor at forslaget bør settes på vent inntil avklaringer fra EFTA-domstolen foreligger. I en rekke yrker, og særlig i psykologyrket, vil en kunne oppnå utvidet adgang til å utøve flere sider av et yrke dersom en fullfører videreutdanning og oppfyller visse postgraduat tilleggskrav, etter at de er ferdig utdannet som psykolog. Ved å kreve at en søker fullfører alle muligheter til post-graduat utdanning i hjemlandet for å få utvidet tilgang til flere sider av yrket i hjemlandet, vil retten til fri bevegelighet og fri etablering for arbeidstakere bli betydelig innskrenket.

Psykologiforbundet mener at det er helt essensielt å skille på en grunnutdanning og postgraduat tilleggskrav når en vurderer om en person er ferdig utdannet i hjemstaten. For yrker som behandles under det generelle systemet, må en søker anses ferdig utdannet dersom vedkommende har fullført grunnutdanningen i hjemlandet og søker tilgang til et yrke, hvis autorisasjon ikke krever mer enn fullført grunnutdanning i Norge.