Psykologiforbundets landsmøte 2021

Her finner du innkalling og saksliste til landsmøtet i Psykologiforbundet 17. april. Sakspapirer sendes ut senest 2 uker i forkant av møtet.

Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Styrets årsberetning (Se egen fil i bunn av siden)

4. Årsregnskap og revisjonsberetning (Inngår i årsberetning)

5. Revidering av vedtekter (Se egen fil i bunn av siden)

6. Valg av styre med varamedlemmer (Se egen fil i bunn av siden)

Andre bestemmelser fra våre vedtekter som definerer landsmøtet er:
6.6 Avstemning skal foregå skriftlig dersom minst ett medlem krever det.

6.7 Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen og sakslisten er godkjent. Saker avgjøres med alminnelig flertall, med to unntak (som krever 2/3 flertall): Eksklusjon av medlem(mer), og endring eller opphevelse av vedtektene.

6.8 Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er oppført på sakslisten som ligger ved innkallingen til landsmøtet.

6.9 Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte hvis styret eller en fjerdedel av medlemmene skriftlig krever det.

6.10 Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn på minimum 3 ukers varsel. Fullstendig saksliste skal ligge ved innkallingen, og det kan kun fattes vedtak i de sakene som er ført opp på sakslisten.

Vel møtt!