Politisk seier for Psykologiforbundet: ESA gir ELTE kandidatene fullt medhold – igjen!

ESA støtter Psykologiforbundets standpunkt, og konkluderer med at Norge krenker ELTE-kandidatenes EØS-rettigheter ved å nekte dem lisens i Norge. Norge har nå 4 måneder på å endre praksis.

Den 29. april avga det europeiske overvåkningsorganet ESA en «reasoned opinion» i den såkalte ELTE-saken. En «reasoned opinion» er andre steget i ESAs traktatbruddsprosedyre. Første steget ble tatt allerede den 12. juni 2018 da ESA sendte Norge et «letter of formal notice». Etter å ha brukt 19 måneder på å gjennomgå statens anførsler, konkluderte ESA med at staten har brutt EØS-reglene på en rekke punkter. ESAs vedtak innebærer at Norge pålegges å endre praksis innen fire måneder slik at bruddet opphører. Dersom Norge nekter å innrette seg konklusjonen i løpet av fire måneder, kan ESA stevne Norge for EFTA-domstolen.

Foto: weyo.

Seier for Psykologiforbundet

ESAs avgjørelse er en viktig seier for Psykologiforbundet som har vært engasjert i rettighetene til ELTE-kandidater og andre utenlandsstudenter i god tid før ELTE-saken startet i september 2016. Allerede et halvt år i forveien engasjerte Psykologiforbundet seg på vegne av ELTE-kandidatene og andre utenlandsstudenter, da krefter i norske fagmiljøer og universitetsmiljøer uttrykte bekymring for konsekvensene av den økte konkurransen fra utlandet.

Psykologiforbundet mener internasjonalt samarbeid og nye impulser fra utlandet er sunt, samtidig som vi er bekymret for at økt proteksjonisme vil hindre utvikling av faget i Norge. Økt tilgang på psykologer utdannet i utlandet vil bidra til økt faglig standard i Norge. EØS-reglene gir Norge mulighet til å kreve forskjeller i utdanning kompensert for i form av en lisensperiode, før det kan gis autorisasjon. På den måten ivaretar EØS-reglene både hensynet til pasientsikkerhet og til arbeidstakeres rettigheter til fri bevegelse i EØS-land. Psykologiforbundet forventer at norske myndigheter tar på alvor de rettighetene som kan utledes av EØS-avtalen til utøvere av psykologifaget, og vil fortsette å engasjere oss for utenlandsutdannedes rettigheter i fremtiden.

ESAs avgjørelse kan leses i sin helhet her.

Du kan også lese mer om Psykologiforbundets politikk her.